Search Project
Search Project
13/09/2023 on 8:12 am

YGG จับมือ 2 มหาวิทยาลัย “ศิลปากร-ศรีปทุม”

ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ป้อนตลาด

อิ๊กดราซิลกรุ๊ป จับมือ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำ “ศิลปากรศรีปทุม” ร่วมงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ตลาดเติบโตก้าวกระโดด รวมทั้งเตรียมมอบทุนผลิตผลงานด้านดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการลงสนามจริง

นายศรุต ทับลอย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG เปิดเผยว่าบริษัท ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสร้างความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ให้เกิดประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยได้ร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่าย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างกัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลง  ทางมหาวิทยาลัยและบริษัท ได้ตกลงร่วมกัน ในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์   โดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริง  ถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ, พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์  ผ่านโครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน, พัฒนากิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งของทั้งสองฝ่าย

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีระยะเวลา 3 ปี ความตั้งใจร่วมกันเพื่อสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ที่มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและในตลาดโลก  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศ ในส่วนของ YGG จะได้ประโยชน์จากการร่วมสร้างบุคลากรที่ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และคัดสรรบุคลากรเข้าร่วมงานได้ตรงกับความต้องการของบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทก็พร้อมจะมอบทุนสนับสนุนผลงานที่น่าสนใจของนักศึกษา นำมาต่อยอดในการผลิตงานจากประสบการณ์จริง”  นายศรุต  กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้  เป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา เพื่อผลิตบุคลาการด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง   โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง จากการสอนของคนในภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งจะทำให้การผลิตบุคลากร ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของตลาดที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า การร่วมมือกับ บริษัท   อิ๊กดราซิล ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของภาค อุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์  จากผู้เชียวชาญที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการปฏิบัติงานจริง  ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และในส่วนของ บริษัท         อิ๊กดราซิล  จะมีบุคลากรรองรับการทำงานตรงกับความต้องการในสายงานของบริษัท

YGG บุกหนักครึ่งปีหลังโปรเจกต์ยักษ์ทะลัก